Pedagog

Uloga pedagoga u dječjem vrtiću

Pedagog je član stručnog tima koji brine o odgoju i obrazovanju predškolske djece.

Odgojno – obrazovni rad u dječjem vrtiću je područje koje cjelovito obuhvaća sve segmente života i rada odraslih s djecom. Programske zadaće pedagoga proizlaze iz Humanističko razvojne koncepcije i zajedničke su svim predškolskim pedagozima. Prilagodba službenih temeljnih ideja i načela odgoja i obrazovanja, stvara se i razvija u suradnji odraslih s djecom u konkretnoj sredini jer vrtić kao sistem predstavlja živi organizam, a odgojno-obrazovni proces uistinu je vrlo dinamičan, nepredvidljiv i neprenosiv proces.

Uloga pedagoga usmjerena je na timski, rad, a suština svih naših nastojanja je stvaranje zajednice djece i odraslih koja se međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i pomaganjem razvija i uči.

Iz navedenog proizlaze zadaće koje u našoj predškolskoj ustanovi predstavljaju polazišta u planiranju svih aktivnosti:

  • stvaranje poticajnog materijalnog okruženja po mjeri djeteta 
  • zajedničko otkrivanje i otklanjanje problema
  • kreativnost i zajednički istraživački proces
  • partnerski odnosi sa svim sudionicima odgojno- obrazovnog procesa
  • otvorene refleksije, razmjene mišljenja i iskustava sa svim sudionicima uže i šire zajednice
  • kontinuirano praćenje najnovijih dostignuća s područja pedagoške teorije i prakse

Cilj u odnosu na dijete:

Osigurati i pratiti cjelokupnu kvalitetu uvjeta u kojima djeca u vrtiću žive – kvalitetu života djeteta u skladu s njegovim potrebama i mogućnostima. Osigurati poticajnu materijalnu sredinu u kojoj će dijete moći biti inicijator i najveći mogući kreator prostora u kojem boravi, sadržaja kojima se bavi i odnosa koje uspostavlja.Cilj u odnosu na odgojitelje:

Pomoć odgojitelju u prepoznavanju i procijeni djetetove potrebe te u kreiranju vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta koji će omogućavati cjeloviti razvoj djeteta i optimalno zadovoljavanje njegovih prava i potreba.

Cilj u odnosu na roditelje:

Stvarati uvjete za razvoj partnerskih odnosa s roditeljima

( informiranje i pružanje pomoći pri izboru programa te u procesu adaptacije na novu sredinu; poticanje međusobne suradnje u svim etapama razvoja – od planiranja do valorizacije; pružanje podrške i pomoći pri odgojnim dilemama u procesu rasta i razvoja djeteta … pomoć u odgovornom roditeljstvu.)Cilj u odnosu na društvo:

Suradnja s vanjskim čimbenicima ( kulturno – umjetničke,odgojno-obrazovne, stručne i znanstvene organizacije i ustanove ) a prvenstveno radi:

  • unapređivanja i obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada
  • ostvarivanja djetetovih prava i potreba

Jačanje društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja, te promidžba djelatnosti.


© 2023 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.