Akti vrtića i propisi

Akti vrtića
Protokoli sigurnosti
Propisi
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 )
 • Program javnih potreba za 2017. godinu ( Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16) 
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)                                                                                                                                                                                                   
 • Zakon o ustanovama (NN   76/97, 29/97, 49/99 i 35/08)
 • Obiteljski zakon (NN  103/15)
 • Zakon o radu (NN   93/14)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN   71/14, 118/14 i 154/14)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN j 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN   73/97)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN   90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN   103/03, 118/06, 41/08, 130711 i 106/12)
 • Zakon  o pravu na pristup informacijama (NN   25/13 i 85/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10 i  19/14)
 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (  Urednički pročišćeni tekst, NN 33/92, 57/92- Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94., 76/94, 108/95, 108/96 –
 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 18/15 )
Procedure:

© 2021 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.