Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Petar Pan su:

1.       Maja Arelić, predstavnik iz reda Odgojiteljskog vijeća
2.       Maja Jurić Ivoš,  predstavnik Osnivača
3.       Maela Rakočević Uvodić, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača
4.       Sabina Silić Lozančić, predstavnik Osnivača
5.       Barbara Klen, predstavnik roditelja djece korisnika usluga Vrtića  

Prema članku 43. stavak 1. točka 6. alineja 11. Statuta Dječjeg vrtića Petar Pan, predstavke i prijedloge od interesa za rad Dječjeg vrtića Petar Pan, građani mogu dostaviti putem elektroničke pošte vrtic.petarpan@zagreb.hr  ili pisanim putem oslovljeno na Upravno vijeće DV Petar Pan dostaviti na adresu Španovićeva 18, 10000 Zagreb na razmatranje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Petar Pan.

 
Dječji vrtić Petar Pan  kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu zasjedanja  ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad, broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad  Upravnog vijeća pri čemu se mora voditi računa o redosljedu prijavljivanja.
Prijava  se može podnijeti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e mail: vrtic.petarpan@zagreb.hr. Uz prijavu  za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća  potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad.
Neposredan uvid može se osigurati jednoj osobi prema redosljedu prijavljivanja.
Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici Upravnog vijeće  o tome će biti obaviještene telefonski najkasnije 6 sati prije početka sjednice.
Dječji vrtić Petar Pan nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacaijma za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama zakona o pravu na pristup informacijama.

 
Sjednice Upravnog vijeća:


         © 2024 Vrtić Petar Pan. Sva prava pridržana.